História

Obec Stretavka leží tri kilometre severne od sútoku riek Uhu, Čiernej vody a Laborca.

Je skoro v prostriedku Východoslovenskej nížiny, a rozprestiera sa v nadmorskej výške 102 m na východnom vale Laborca.   

Dnešný názov Stretavka je úradným slovenským názvom obce od roku 1920. Dedina  bola predtým nazývala rôznymi latinskými a maďarskými názvami. Najstaršie písomné

správy o stretavskom území pochádzajú už z prvej polovice 13 storočia, kedy územie

v cípe riek Uhu a Laborca patrilo k uhorskému kráľovstvu. Stretavský potok aqua Zyrtua sa spomína už v listine z roku 1244, kde jeho horná a stredná časť bola hranicou

medzi feudálnym panstvom Michaloviec a majetkami revištianskými. Keď roku 1266

desať užských zemanov predalo majetok Stretavy Štefanovi a Mikulášovi Filovi, tento sa nevsťhoval na južný cíp pozemkov Stretavky, čo vyplývalo z jasného ohraničenia južného okraja predaného majetku, ktorý nesiahal k Stretavskému potoku. Z uvedeného vyplýva, že majetky Stretavky už vtedy jestvovali, keďže boli ohraničené. A keď boli majetky Stretavky, tak boli aj obyvatelia, a tak od záznamu z roku 1266 počítame prvú zmienku o dedine Stretavka. Ďalšia písomná správa je z roku 1317, keď v súvislosti

s riešením protestu kanonikov Jágerskej kapituly proti Martinovi, jágerskému biskupovi, ktorý zobral časť desiatku od stretavských sedliakov, hoci táto patrila

kanonikom. Biskup v roku 1319 túto časť desiatku kanonikom vrátil. Z obsahu týchto správ je dosvedčené, že vtedajšie sedliacke domácnosti v Stretavke žili a boli schopné

odvádzať povinné dane. V ďalších storočiach, až po 17, patrila dedina drobným zemanom, najmä z Kapovne, Čičaroviec a iným. Podľa údajov z roku 1457 v dedine bývalo a hospodárilo 16 sedliackych rodín. V roku 1567 daň odvádzal richtár a štyri sedliacke domácnosti. Bývalo tam aj šesť želiarskych domácnosti. Rok 1588, daň platí

richtár a dve sedliacke rodiny, ktoré tam hospodária. Sedem domácnosti je želiarskych.

Na tomto malom sídlisku bolo v roku 1599 deväť poddanských domov. Pred rokom 1715 panoval v Európe veľký mor a tak aj na tomto sídlisku podľa záznamov hospodárili len tri sedliacke a jedná želiarska domácnosť. V roku 1720 už bolo tu usadených sedem sedliackych domácnosti. Stretavka bola stále slovenskou dedinou.