Voľba poštou

31.10.2019 09:37

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to:

- v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce Stretavka – Obecný úrad Stretavka, Stretavka č. 7, 072 13 pošta Palín, najneskôr do 10.01.2020.

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

- elektronicky, na elektronickú (e-mailovú) adresu stretavka@minet.sk najneskôr do 10.01.2020.

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.