Osobny udaj.pdf

 

Regionálna veterinánrna a potravinová správa.pdf

 

Volby.pdf

 

Rozsah výkonu starostu.pdf

 

oznámenie o zriadení volebných obvodov.pdf

 

Oznámenie o počte obyvatelov.pdf

 

 

Žiadosť o výrub drevín na parcele 205.pdf

Zverejnené dňa: 25.01.2022

 

Žiadosť o výrub drevín na parcele 47.pdf

Zverejnené dňa: 25.01.2022

 

Výrub.pdf

 

Dotazník na hodnotenie kvality služieb zabezpečovaných vašou samosprávou - https://forms.gle/74fKGsV2aKfiEynf8

 

Obchodná verejná súťaž - predaj pozemkov.pdf

 

Rozbor vody.pdf

 

Certifikát 2020.pdf

 

Obchodná verejná súťaž.pdf

 

Obchodná verejná súťaž.pdf

 

Povolenie uzávierky cesty II/555.pdf

 

Voľba hlavného kontrolóra.pdf

 

Všeobecné nariadenie č.1 / 2020.pdf

 

Výzva na vykonanie výrubu stromov.pdf

 

Výpočet vytriedenia komunálneho odpadu.pdf

 

Návrh rozpočtu na rok 2021.pdf

 

12.02.2021 - Výrub stromov

 

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k.ú. Stretavka

Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny – druh. Smrek (obvod kmeňa 50cm), rastúcej na parcele C KN č.164 zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Stretavka

Odvôvodnenie žiadosti:

Drevina rastie pri oplotení rodinného domu, je nebezpečne naklonený, ohrozuje okolité stavebné objekty svojím pádom v prípade nepriaznivého počasia. Rastie pod vedením NN rozvodov.

V súlade s § 82 ods.7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou adresa: Obec Pavlovce nad Uhom, Spoločný obecný úrad, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom) alebo elektronickou formou (repka.jan@ Pavlovce.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.       

 

 

 

 

 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu.pdf

 

Sčítavanie domov a bytov.pdf

 

Tlačová správa - sčítanie obyvateľov domov a bytov.docx

 

Plán udržateľnosti mobility samosprávneho kraja - záverečné stanovisko.pdf

 

Rekonštrukcia obecnej infraštruktúry.pdf

 

Plan udržateľnej mobility samosprávneho kraja

 

Prevádzkový poriadok pohrebiska

 

Povolenie   stavebného  úradu.pdf

 

 

 

 

21.11.2019 informácia pre verejnosť o správnom konaní 245/2019

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK „) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k.ú. Stretavka

Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 2 ks dreviny – druh – Orech kráľovský,(obvod kmeňa 160, 185 cm) rastúcej na KN C parc. č. 59 (záhrady) v k.ú. Stretavka

Odvôvodnenie žiadosti:

Strom ohrozuje stavebné objekty v ich blízkosti.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou (adresa: Obec Pavlovce nad Uhom , Spoločný obecný úrad, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom) alebo elektronickou formou na mail: repka.jan@pavlovce.sk, záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.   

 

 

17.10.2019 informácia pre verejnosť o správnom konaní 214/2019

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK „) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k.ú. Stretavka

Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny – druh – Smrek,(obvod kmeňa 103 cm) rastúcej na KN C parc. č. 420 (zastavaná plocha a nádvorie) v k.ú. Stretavka

Odvôvodnenie žiadosti:

Strom ohrozuje stavebné objekty v ich blízkosti, koreňový systém narušuje základy oplotenia.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou (adresa: Obec Pavlovce nad Uhom , Spoločný obecný úrad, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom) alebo elektronickou formou na mail: repka.jan@pavlovce.sk, záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.   

 

01.10.2019 informácia pre verejnosť o správnom konaní 208/2019

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK „) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k.ú. Stretavka

Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks dreviny – druh – Smrek, rastúcej na KN C parc. č. 180 (zastavaná plocha a nádvorie) v k.ú. Stretavka

Odvôvodnenie žiadosti:

Strom ohrozuje stavebné objekty v ich blízkosti, zasahujú do NN rozvodov vzdušného vedenia.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou (adresa: Obec Pavlovce nad Uhom , Spoločný obecný úrad, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom) alebo elektronickou formou na mail: repka.jan@pavlovce.sk, záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.   

 

Oznámenie o začatí stavebného konania č.j. 147/ 2  019/OZN

 

01.10.2019

Informácia pre verejnosť o správnom konaní 204/2019

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK „) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k.ú. Stretavka

Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 3 ks dreviny – druh – Orech, rastúcej na KN C parc. Č. 8 (záhrada) v k.ú. Stretavka

Odvôvodnenie žiadosti:

Stromy čiastočne suché, rozsiahlou korunou ohrozujú stavebné objekty v ich blízkosti, zasahujú do NN rozvodov vzdušného vedenia.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou (adresa: Obec Pavlovce nad Uhom , Spoločný obecný úrad, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom) alebo elektronickou formou na mail: repka.jan@pavlovce.sk, záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní. 

 

 

6.11.2017

Výzva na predloženie cenových ponúk.

Príloha 1

Príloha 2

Príloha 3

 

30.06.2017 

Pokyny k voľbám do samosprávneho kraja

Priloha 1

Príloha 2

 

 

 

21.12.2016   Informácia pre verejnosť o správnom  konaní 241/2016 :
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Stretavka
Žiadateľ:
Andrej Bihun , Stretavka 6, 072 14 Palín
Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks stromov druh (smrek), rastúce na parc. č. 38 - zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Stretavka

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní  od zverejnenia tohto oznámenia (do 30.12.2016) potvrdiť písomnou formou (adresa : Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 1, 072 14 Pavlovce nad Uhom)  alebo elektronickou formou (repka.jan@pavlovce.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.