6.11.2017

Výzva na predloženie cenových ponúk.

Príloha 1

Príloha 2

Príloha 3

 

30.06.2017 

Pokyny k voľbám do samosprávneho kraja

Priloha 1

Príloha 2

 

 

 

21.12.2016   Informácia pre verejnosť o správnom  konaní 241/2016 :
V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Stretavka
Žiadateľ:
Andrej Bihun , Stretavka 6, 072 14 Palín
Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks stromov druh (smrek), rastúce na parc. č. 38 - zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. Stretavka

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní  od zverejnenia tohto oznámenia (do 30.12.2016) potvrdiť písomnou formou (adresa : Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 1, 072 14 Pavlovce nad Uhom)  alebo elektronickou formou (repka.jan@pavlovce.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.